{{NEW}}แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 25

ทุกประเภท   >   หนังสือ

ร้อยเอ็ด
395 บาท
0872212901
@dtp0225c
27/05/2019 - 23:06

{{NEW}}แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 2562 แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 2562 **ภาค ก** - วิชาคณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 – สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 – แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข** – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร – ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร – ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุเทศกิจงวิธี การผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกาจัดศัตรูพืช – ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การ ปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ – ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน พิเศษ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ___________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท *********************************** นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293–0–55093–7 ธ.กสิกรไทย 329–2–53424–7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @ciu030v @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ