{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการ

ทุกประเภท   >   หนังสือ

ร้อยเอ็ด
395 บาท
0872212901
@dtp0225c
27/05/2019 - 23:30

รายละเอียดแนวข้อสอบ ภาค ก – วิชาคณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 – แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดแนวข้อสอบ ภาค ข – ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี – การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม – ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม – มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก – การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ---------------------------------------------- ราคาแนวข้อสอบท้องถิ่น 2562 หนังสือ (พร้อมโอน) 685 บาท (ส่ง Flash Express) หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 705 บาท (ส่ง Flash Express) ไฟล์ PDF 395 บาท (ส่งทางเมล์) *********************************** นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @ciu030v @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ