อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)

ทุกประเภท   >   ต้นไม้

กรุงเทพมหานคร
500 บาท
0947744902
0947744902
10/05/2018 - 08:53

- จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคพืช โรครากเน่าโคนเน่า - โรคกล้าเน่ายุบ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว - ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้ - ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด - ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราด้วยกัน อินดิวเซอร์ -TM ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า และกลุ่มเชื้อราที่เกิดจาก Phytopthora (Phytopthora spp) โรคก้านเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Pythium (Pythium spp) Fusarium (Fusarium spp.) เป็นผลิตภัณฑ์จาก จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราที่ชื่อว่า Trichoderma (Trichoderma spp) ที่ได้คัดเลือกแล้วจากธรรมชาติ ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า , โคนเน่า , โรคผลเนาของทุเรียน, พริกไทย, พืชตระกูลส้ม , มะนาว , มะละกอ , สับปะรด และยางพารา. ที่เกิดจากเชื้อราPhytopthora ( Phytophthora spp), โรคกล้าเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง , มะเขือเทศ , มะละกอ , ถั่ว , พริก , ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ. ที่เกิดจากเชื้อราPythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), และSclerotium (Sclerotium spp.) วิธีการใช้และอัตราการใช้ ใช้อินดิวเซอร์ -TM 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน, ก่อนนำไปใช้. โดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ทุกๆ 1-2 เดือน • ไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว มะม่วง พริกไทย ลำไย กระท้อน ลิ้นจี่ฯลฯ, ใช้อินดิวเซอร์ -TM ผสมอัตรา 50-100 กรัม เชื้อผสมโรยบางๆให้ครอบคลุมพื้นที่โคนต้นใต้พุ่ม 1-2 ตารางเมตร • พืชผักชนิดต่างๆ และพืชไร่ เช่น คะน้า ผักกาด กะหล่ำปลี คื่นฉ่าย พริก หอม กระเทียม พืชตระกูลแตง พืชตระกูลถั่ว ฝ้าย เป็นต้น. ใช้ใช้อินดิวเซอร์ -TMผสมในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อพื้นที่เพาะปลูก 400 ตารางเมตร โดยโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูก • ไม้ดอกและไม้ประดับเช่น โป้ยเซียน กุหลาบ บอนสี เยอบีร่า เข็ม มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย บานชื่น เฟื่องฟ้า เป็นต้น ใช้เชื้อผสมในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อพื้นที่เพาะปลูก 400 ตารางเมตร โดยโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูก. หรือใช้ อินดิวเซอร์ -TM ผสมในอัตรา 10-20 กรัม เชื้อผสมโรยโคนต้นไม้ในกระถาง ใช้ผสมกับวัสดุปลูกหรือดินสำหรับการย้ายกล้าไม้มาอนุบาล. ใช้ อินดิวเซอร์ -TM ผสม 1 ส่วน (อินดิวเซอร์ -TM 1 ส่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ) ผสมกับวัสดุปลูกหรือดิน 2 ส่วน --------------------------------------------------------------------- Products from microorganisms, opposing the fungus INDUCER -TM together have been selected to be highly effective in preventing disease, an important crop in Thailand, such as root rot and mold caused by Phytopthora (Phytopthora spp). stalk rot disease in cucurbits collapse death caused by Pythium (Pythium spp) Fusarium (Fusarium spp.). The products Antagonistic the fungus called Trichoderma (Trichoderma spp) were selected from nature. That is highly effective in the prevention and eradication of plant diseases caused by fungi important in diseases such as root rot, rot, rot of fruit, pepper, citrus, lemon, papaya, pineapple and rubber. That caused. Fungal Phytopthora (Phytophthora spp), dare rot disease collapsed dead in cucurbits, tomatoes, papaya, beans, chili, vegetables and flowers. Caused by the fungus Pythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), and Sclerotium (Sclerotium spp.). How to use and utilization. Using INDUCER -TM 1 part compost or manure mixed with 50 parts mixture and mix well, before using it. The bottom hole before planting or sprinkle lightly. Cover crop area using every 1-2 months. • Fruit trees such as durian, mango, orange, lemon pepper, litchi, longan, Sentul, etc., using INDUCER -TM rate of 50-100 grams of mixed cultures mix, sprinkle a thin covering an area of ??1-2 square meters, the base of the bush. • Plant vegetables and crops such as cabbage, kale, cabbage, celery, onions, garlic, peppers, cucurbits crops, cotton and so on. Use Trichoderma. -TM Mix at a rate of 15 kg per 400 square meters of arable land by sprinkling a thin cover crops. • flowering and ornamental plants such as Striptease Sian Roses, Bon-colored gerbera, marigold, jasmine needle Member Zinnia bougainvillea etc. Mixed use rate of 15 kilograms per 400 square meters of arable land by sprinkling a thin cover crops. Or INDUCER -TM mix at a rate of 10-20 grams Mixed sprinkle trees in pots. Mixed with plant material or soil for the seedlings to move kindergarten. Using INDUCER -TM mix one part (INDUCER -TM 1 mix with compost or manure 50 parts) plant material or soil mixed with two parts.