คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว Analytical Thinking

กรุงเทพมหานคร
6,500 บาท
0851313835
0851313835
03/06/2019 - 15:23

รายละเอียดสินค้า
“Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ หลักสูตร “Analytical Thinking - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” จะเจาะลึกเข้าไปในชีวิตการทำงาน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ Internet ในการทำความเข้าใจสถานการณ์สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะคัดกรองข้อมูล (Data) ที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Issues) แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 1). เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2). เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์” • สังเกต-สงสัย-ซักถาม • แยกแยะ-จับประเด็น • เชื่อมโยง 3). ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) 4). ฝึกฝนการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 5). ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics) ลงทะเบียน https://bit.ly/2HvDGvg รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2VUpxQW หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ www.aiminline.com สอบถามข้อมูล โทร. 086-810-4434 / 02-377-2293 Email: info@aiminlines.co.th Line ID: @aimtraining