รูป วิธีขอทะเบียนบ้าน เลขที่บ้านใหม่ ใช้เอกสาร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

วิธีขอทะเบียนบ้าน เลขที่บ้านใหม่ ใช้เอกสาร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ENNXO
/
Blog
/
วิธีขอทะเบียนบ้าน เลขที่บ้านใหม่ ใช้เอกสาร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง
ซื้อ-ขายบ้าน
อัพเดทล่าสุด: 05 ตุลาคม 2023

การขอทะเบียนบ้านใหม่ ขอบ้านเลขที่ใหม่ เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ต้องทำหลังจากสร้างบ้าน หรือมีบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบ้านทุกหลังจำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุข้อมูลที่อยู่อาศัย ทั้งตัวอาคารและตัวบุคคล ซึ่งการขอทะเบียนบ้านใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเราได้รวบรวมข้อมูลการขอทะเบียนบ้านใหม่ เลขที่บ้านใหม่ มาให้คุณแล้วที่นี่

ทะเบียนบ้านคืออะไร

ก่อนจะขอทะเบียนบ้านใหม่นั้น ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทะเบียนบ้านคืออะไร โดยทะเบียนบ้าน คือ เอกสารทางราชการที่ทางนายทะเบียนเป็นผู้ออกให้กับบ้านหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ ซึ่งข้อมูลในทะเบียนบ้านหน้าแรกจะแสดงรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าถัดไปเป็นรายการบุคคลในบ้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1. รายการเกี่ยวกับบ้าน

รายการเกี่ยวกับบ้าน-ย้ายทะเบียนบ้านใหม่
  • เลขรหัสประจำบ้าน เป็นเลขรหัส 11 หลัก ที่ใช้ตัวเลขแทนด้วยจังหวัด อำเภอ และลำดับของบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักทะเบียนบ้าน
  • สำนักทะเบียน เป็นการระบุท้องถิ่นของที่อยู่นั้นๆ ซึ่งตัวเลขจะสอดคล้องกับ 4 หลักแรกของเลขรหัสประจำบ้าน
  • รายการที่อยู่ เป็นการระบุรายละเอียดที่อยู่ ประกอบด้วย เลขที่บ้าน หมู่ ถนน แขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ และจังหวัด
  • ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อบ้าน เป็นการระบุถึงชื่อหมู่บ้านหรือชื่อโครงการนั้นๆ 
  • ประเภทบ้านและลักษณะบ้าน เป็นการระบุถึงลักษณะของบ้าน เช่น บ้าน, อาคารชุด, ตึกแถว, ตึกเดี่ยว, ตึกแฝด เป็นต้น
  • วัน เดือน ปี ที่กำหนดเลขที่บ้าน เป็นการระบุวัน เดือน ปี ที่ได้กำหนดบ้านเลขที่นั้นๆ ขึ้น

ส่วนที่ 2. รายการบุคคลในบ้าน

ย้ายทะเบียนบ้านใหม่-รายการบุคคล
  • สถานภาพ เป็นสิ่งที่ใช้แสดงชื่อของบุคคลในทะเบียนบ้านว่าเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย โดยเจ้าบ้าน คือ ผู้เป็นหัวหน้าในการครอบครองบ้าน ชื่อที่แสดงอยู่บนทะเบียนบ้านในฐานะเจ้าบ้านนั้นเป็นได้ทั้งเจ้าของบ้าน หรือผู้เช่าก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนผู้อยู่อาศัย คือ ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • ข้อมูลบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อบิดามารดา สัญชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด และประวัติการย้ายที่อยู่  

ทะเบียนบ้านมีกี่แบบ อะไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่า ทะเบียนบ้านนั้นไม่ได้มีประเภทเดียวเท่านั้น โดยทะเบียนบ้านสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภทลักษณะการใช้งาน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)ใช้สำหรับลงรายการบุคคลในบ้านที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)ใช้ลงรายการคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะชั่วคราว
ทะเบียนบ้านกลางใช้สำหรับบุคคลที่ไม่อาจมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั่วไป
ทะเบียนบ้านชั่วคราวใช้สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียนใช้สำหรับลงชื่อผู้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ที่จะย้ายไปยังที่อยู่ใหม่

ทะเบียนบ้านของ “คอนโด” แตกต่างกับทะเบียนบ้านทั่วไปไหม

สำหรับใครที่สงสัยว่าทะเบียนบ้านของคอนโดนั้นแตกต่างกับทะเบียนบ้านโดยทั่วไปไหม คำตอบคือไม่ต่างกัน โดยถ้าหากอาศัยอยู่ในคอนโด ตรงส่วนหน้าแรกของทะเบียนบ้านจะมีรายการประเภทบ้าน และลักษณะบ้านกำกับอยู่เป็นรายชื่อคอนโดมิเนียมที่อาศัยอยู่นั่นเอง

ย้ายทะเบียนบ้านใหม่

เช็กลิสต์ ขอทะเบียนบ้านใหม่ เลขที่บ้านใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารจำเป็นในการขอทะเบียนบ้าน เลขที่บ้านใหม่นั้นมีทั้งหมด 6 ลิสต์ด้วยกัน ดังนี้

1. เอกสาร ท.ร.9 หรือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นของที่อยู่อาศัยนั้นๆ 

2. ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ว่าสิ่งก่อสร้างนั้นถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี)

3. โฉนดที่ดินหรือเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ตั้งอยู่

4. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบ้าน

5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีนี้จะต้องมีใบมอบอำนาจ ประกอบด้วยสำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

6. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นรูปภาพ 4 ด้านชี้ให้เห็นถึง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ย้ายทะเบียนบ้านใหม่

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้านใหม่

ในขั้นตอนของการขอทะเบียนบ้านใหม่ บ้านเลขที่ใหม่นั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ 4 ขั้นตอนด้วยกันก็สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนมีดังนี้

1. การยื่นเรื่องติดต่อขอบ้านเลขที่ และสมุดทะเบียนบ้าน ที่สำนักทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตสิ่งปลูกสร้าง

2. นายทะเบียนบ้านตรวจสอบเอกสารที่แจ้งไว้ด้านบน

3. ออกบ้านเลขที่ รวมทั้งจัดทำสมุดทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน ขั้นตอนนี้สามารถย้ายรายการบุคคลเข้าไปยังทะเบียนบ้านได้เลย

4. ส่งมอบทะเบียนบ้านแก่เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอบ้านเลขที่ ทะเบียบบ้านใหม่ ใช้เวลาเท่าไหร่

โดยกระบวนการในการขอบ้านเลขที่ และทะเบียนบ้านใหม่นั้น จะทำหลังจากการสร้างบ้านแล้วเสร็จ ซึ่งจะต้องยื่นขอทะเบียนบ้าน และเลขที่บ้านใหม่ภายใน 15 วัน โดยกระบวนการการพิจารณาและตรวจสอบ จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 7 - 30 วัน

  • สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตเทศบาลนั้นจะใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 7 วัน 
  • สิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกเขต จะใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 30 วัน

การขอทะเบียนบ้านใหม่ เลขที่บ้านใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งหากคุณกำลังมองหาที่ดิน บ้าน หรือคอนโด เป็นของตัวเอง คุณสามารถดูประกาศซื้อขายกับเราได้ที่ ENNXO (เอ็นโซ่) เพราะเรามีประกาศซื้อขายที่ดินทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมไปถึงบ้าน และคอนโด พิกัดกระจายทั่วภูมิภาค คุณสามารถดำเนินการฟรีกับเราได้เลยทันที 

ENNXO
contact@ennxo.com

อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดาวน์โหลดได้จาก App Storeดาวน์โหลดได้จาก Google Play

ติดตามเรา

© 2015 - 2023 ENNXO.COM Passive Alpha Co., Ltd.