3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255

3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปที่ 1
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปที่ 2
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปที่ 3
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปที่ 4
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปที่ 5
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปที่ 6
1/6
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปเล็กที่ 1
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปเล็กที่ 2
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปเล็กที่ 3
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปเล็กที่ 4
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปเล็กที่ 5
3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255 รูปเล็กที่ 6

35,000 บาท

 • โพสต์เมื่อ
  4 ปีที่ผ่านมา
 • ดูโปรไฟล์


  พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา 12-16 สิงหาคม 2558 จ.นครราชสีม พระชูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว สร้างจำนวน 999 องค์ --พระชัยเมืองนครราชสีมา เนื้อสัมริด เป็นพระพุทธรูปสำคัญมาแต่บรรพกาล มีตำนานการสร้างเป็นของสมเด็จพนรัตน์วัดป่าแก้ว สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความหมายว่า "ชัยชนะ” โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความหมายปราบมารได้ชัยชนะ ซึ่งเดิมใช้เพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงคราม ต่อมาใช้ในพิธีกรรมเรียกว่า "พระชัยพิธี” สำหรับขจัดมาร อุปสรรคและอำนวยให้สำเร็จผล พระชัยเมืองนครราชสีมา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ ชนิดสำริด หน้าตักกว้าง ๑๕.๓ ซม. สูง ๒๒.๒ ซม. ประทับนั่งสมาธิราบบนฐานเตี้ย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวสอดอยู่ใต้ชายรัดประคดพระพักตร์สี่เหลี่ยม พระเนตรเบิกกว้าง กรอบพระพักตร์มีไรพระศกสองเส้น ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีทำเป็นรูปคล้ายหม้อน้ำแบบศิลปะที่เรียกว่า พระพุทธรูปอู่ทอง ๒ มีจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี (รูปแบบอักษรประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓) ที่องค์พระโดยรอ เป็นยันต์และหัวใจพระคาถาต่าง ๆ เช่น พระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ (นะ โม พุท ธา ยะ) มีจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี รูปแบบอักษรประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ที่องค์พระโดยรอบ ด้านหน้าที่พระอังสะกุฎด้านซ้ายจารึกตัวอักษร จ ที่พระนลาฏจารึกตัวอักษร ภ ที่พระศอ จารึกอักษร ก ที่พระอังสะกุฎด้านขวาจารึกตัวอักษร ส ที่พระอุระด้านซ้ายและขวา แถวที่ ๑ จารึกอักษร ๖ ตัว คือ อุ ก ส ถ สา รํ แถวที่ ๒ จารึกอักษร ๗ ตัว คือ พ ก อุ ก ผ สา รํ แถวที่ ๓ จารึกอักษร ๓ ตัว คือ อิ สวา สุ ย่อมาจากอิติปิโส ภควา, สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ หัวใจพระรัตนตรัย พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ด้านข้าง พระพาหาซ้าย จารึกอักษร ๔ ตัว คือ น ม พ ท ที่พระพาหาด้านขวา จารึกอักษร ๔ ตัว คือ จ พ ก ส ด้านหลัง ตามแนวสังฆาฏิตั้งแต่พระอังสากุฎด้านซ้ายลงมา จารึกอักษร ๕ ตัว คือ น โม พุทฺ ธา ย คำว่า จะ ภะ กะ สะ โบราณเรียกว่า คาถากาสลัก ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่งโดยท่านรัตนปัญญาเถระ ให้ความหมายไว้ว่า กำเนิดจาก พุทธธรรมมงคลสูงสุด ๓๘ ประการ อักษรแต่ละตัว ย่อจากพุทธสุภาษิต ดังนี้ จ ย่อมาจาก จช ทุชฺชนสํสคฺคํ จงหลีกเลี่ยงการคบคนพาล ภ ย่อมาจาก ภช สาธุสมาคมํ จงคบหาสมาคมกับคนดี ก ย่อมาจาก กร ปุญฺมโหรตฺตํ จงทำความดีทุกวัน ทุกคืน ทุกลมหายใจ ส ย่อมาจาก สร นิจฺจมนิจฺจตํ จงระลึกถึงความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งปวงตามธรรมชาติ คำว่า “นโม พุทฺธาย” นั้น เป็นคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ จารึกย่อนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ที่ทรงอุบัติในภัทรกัลป์นี้ คือ น หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทนอาโปธาตุ ธาตุน้ำ มีกำลัง ๑๒ โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทนปฐวีธาตุ ธาตุดิน มีกำลัง ๒๑ พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทนเดโชธาตุ ธาตุไฟ มีกำลัง ๖ ธา หมายถึง พระสมณะโคดม ใช้เขียนแทนวาโยธาตุ ธาตุลม มีกำลัง ๗ ย หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย ใช้เขียนแทนอากาศธาตุ มีกำลัง ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖ การที่ใช้นามของพระพุทธเจ้าเขียนเป็นพระคาถาในยันต์ของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์จึงนิยมคำว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” มาใช้เป็นพระคาถาและเรียกว่า คาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ หรือ แม่ธาตุใหญ่ มีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวง รวมทั้งมีความเชื่อสืบต่อกันว่า ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้ว จะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล พระชัย หรือ พระไชย เป็นพระพุทธรูปสำคัญมาแต่บรรพกาล ปรากฎในพระราชพงศาวดาร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นมา โดยกล่าวกันว่าตำนานการสร้างเป็นของสมเด็จพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่เรียกว่าพระชัย เพราะมีความหมายว่า ชัยชนะ เนื่องด้วยแต่เดิมมีความมุ่งหมายเพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อชัยชนะ สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีความหมายว่าปราบมารได้ชัยชนะ ต่อมาพระชัยยังได้อัญเชิญใช้ในพิธีกรรม เรียกว่าพระชัยพิธี สำหรับขจัดมาร อุปสรรค อำนวยให้พิธีกรรมสำเร็จผล --ธนาคาร TMB สาขาพิบูลละเอียด 480-2-27769-1 ธวัชชัย โทร 0865519173 ,0820895374 ( ID line xiakorat) ส่งลงทะเบียน เพิ่ม 20.-บาท ส่ง EMS ด่วนเพิ่ม 50.-บาทครับ

  รายละเอียดผู้ขาย

  ธท

  ธวัชชัย เทอดตระกูลรัตน์

  เป็นสมาชิก ENNXO เมื่อพฤษภาคม 2018
  ดูโปรไฟล์

  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย

  - เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี2565 กทม. พระราชทานเพลิงศพ

  - เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี2565 กทม. พระราชทานเพลิงศพ

  ฿300
  6058 ผ้ายันต์รอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี2541 จ.นครราชสีมา

  6058 ผ้ายันต์รอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี2541 จ.นครราชสีมา

  ฿350
  6057 กุมารเทพบุญฤทธิ์ วัดหรงบน ปี2556 จ.นครศรีธรรมราช

  6057 กุมารเทพบุญฤทธิ์ วัดหรงบน ปี2556 จ.นครศรีธรรมราช

  ฿350
  x158 พระปิดตาหลวงปู่จำปี วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา เนื้อว่าน

  x158 พระปิดตาหลวงปู่จำปี วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา เนื้อว่าน

  ฿300
  - เหรียญหลวงพ่อแจ้ง วัดราชสีมาราม ปี2534 จ.นครราชสีมา รุ่น95

  - เหรียญหลวงพ่อแจ้ง วัดราชสีมาราม ปี2534 จ.นครราชสีมา รุ่น95

  ฿200
  x157 เหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี2536 จ.นครราชสีม

  x157 เหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี2536 จ.นครราชสีม

  ฿1,200
  x156 เหรียญหล่อพิมพ์เตารีด หลวงพ่อโอด วัดจันเสน ปี2530 จ.นครสวรรค์

  x156 เหรียญหล่อพิมพ์เตารีด หลวงพ่อโอด วัดจันเสน ปี2530 จ.นครสวรรค์

  ฿1,800
  x155 พระผงพิมพ์ปั่นมือ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี รุ่นทองไหล

  x155 พระผงพิมพ์ปั่นมือ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี รุ่นทองไหล

  ฿1,800
  x154 สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ปี2536 มีตะกรุด

  x154 สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ปี2536 มีตะกรุด

  ฿1,500
  x153 พระรอดลำพูน ครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไซ จ.ลำพูน

  x153 พระรอดลำพูน ครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไซ จ.ลำพูน

  ฿500
  x152 พระผงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรินทร ปี2513

  x152 พระผงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรินทร ปี2513

  ฿800
  x151 พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่คง หลังหลวงปู่คง วัดตะคร้อ ปี2543 จ.นครราชสีมา

  x151 พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่คง หลังหลวงปู่คง วัดตะคร้อ ปี2543 จ.นครราชสีมา

  ฿900

  ประกาศใกล้เคียง

  3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255

  3676 พระบูชารุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว พระชัยเมืองนครราชสีมา ปี 255

  ฿35,000

  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Store
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดตามเราได้ทาง

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com
  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM