รูป {อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ 1
รูป {อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ 2
รูป {อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ 3
รูป {อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ 4
รูป {อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ 5
รูป {อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ 6
1 / 6

ประกาศหมดอายุ

{อปท 2562}แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้อ

โพสต์เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา
฿ 395

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 – แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 – แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข** ------------------------------------------------ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 – ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ______________________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท ***************************************** ธ.กรุงไทย สาขาสาขาสาขาตลาดหายโศรก ออมทรัพย์ นริศรา ขามช่วง 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย สาขาเทวาภิบาล ออมทรัพย์ นริศรา ขามช่วง 329-2-53424-7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @dtp6255c @ciu0303v (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้ขาย

ยุทธภูมิ ขามช่วง
เป็นสมาชิกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2019

สินค้าใกล้เคียง

ENNXO
contact@ennxo.com

อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดาวน์โหลดได้จาก App Storeดาวน์โหลดได้จาก Google Play

ติดตามเรา

© 2015 - 2023 ENNXO.COM Passive Alpha Co., Ltd.