ENNXO
สินค้า

{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ

{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 6
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 1
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 2
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 3
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 4
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 5
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 6
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปที่ 1

ประกาศหมดอายุ

{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปเล็กที่ 1
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปเล็กที่ 2
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปเล็กที่ 3
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปเล็กที่ 4
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปเล็กที่ 5
{อปท 2562}แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ รูปเล็กที่ 6

จังหวัด:

ร้อยเอ็ด

โพสเมื่อ:

2 ปี 1 เดือน ที่แล้ว

ราคา:

395 บาท

รายละเอียดสินค้า

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 - แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 - พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 - แนวข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 - ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ ผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 - ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า และอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล - ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐาน ข้อมูลและการบูรณาการการใช้ภาษาทาง คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป - ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ - ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ - ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ______________________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท ******************************************** นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @dtp6255c @ciu0303v (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com
© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
ENNXO เว็บประกาศฟรี ซื้อ-ขาย บ้าน รถมือสอง พระเครื่อง รถยนต์ คอนโด มือถือ คุณสามารถลงประกาศขายของมือหนึ่งหรือมือสองได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการลงขายง่าย ไม่ซับซ้อน แต่สามารถทำให้สินค้าของท่านเข้าถึงผู้ซื้อออนไลน์และออฟไลน์จำนวนมากได้ตลอดเวลา ขายออกเร็ว ได้ราคาดี ลงขายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย ขายของออนไลน์ เว็บขายของมือสอง ลงประกาศฟรี มีทีมงานคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้การซื้อขายออนไลน์ของคุณติดขัด สามารถเข้าอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้