บริการ Ads Banner

มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก รูปที่ 1
1/1
มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก รูปเล็กที่ 1
1 บาท
 • โพสต์เมื่อ
  3 เดือนที่ผ่านมา

 • มลพิษทางขยะ เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เอาแค่ในประเทศไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านก็มีขยะมูลฝอยเฉลี่ยสูงกว่า 25 ล้านกว่าตัน โดยหากนับแค่ในกรุงเทพก็มีจำนวนขยะมูลฝอยมากถึง 10,000 ตันต่อวัน ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราควรใส่ใจถึงภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบทางขยะ และช่วยกันลดการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถย่อยสลายได้องตามธรรมชาติทำให้ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติ และสัตว์น้ำ รวมถึงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางขยะนั่นเอง https://thaifoodpackaging.com/blog/waste-reduced-packaging/ มลพิษทางขยะ คือ มลพิษทางขยะ คือสิ่งที่สิ่งของเหลือทิ้งจากการใช้งานที่เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้แล้ว หรือไม่ต้องการที่จะใช้แล้วถูกทิ้งลงทิ้งหรือกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดเป็นอันตรายต่อธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งขยะแต่ละชนิดย่อมต้องใช้วิธีการในกำจัด ย่อยสลาย หรือรีไซเคิลที่แตกต่างกันออกไป โดยสาเหตุหลักๆที่เกิดมลพิษทางขยะจะมีอยู่ 3 อย่างด้วยกันได้แก่ - การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง : สาเหตุแรกนี้จะเกิดขึ้นจากความมักง่ายของบางคนที่มักจะทิ้งขยะแบบใส่ใจถึงผลเสียใดๆ ซึ่งหากสังเกตจะพบเห็นได้ว่าไม่ว่าจะที่พื้นถนน แม่น้ำลำคลอง หรือทะเล ทุกๆสถานที่มีขยะอยู่ และส่วนมากก็เกิดมาจากการมักง่ายของกลุ่มคนเหล่านี้นั่นเอง - การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินไป : สินค้าบางชนิดถูกออกแบบมาให้มีถุงพลาสติกหลายๆชั้น หรือขนาดที่ใหญ่จนเกินพอดี ส่งผลให้ผู้ซื้อไปแล้วนั้นย่อมต้องทิ้งถุง ซอง หรือกล่องเหล่านั้นที่เกินจำเป็นลงถังขยะก่อให้เกิดขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่จำเป็น - การจัดการ : หลายๆครั้งการทิ้ง จัดเก็บ หรือทำลายขยะนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะขยะตกค้าง และเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆจะทำให้กองขยะเหล่านั้นมีจำนวนสูงจนหมักหมม ส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเสีย ทั้งยังเป็ฯแหล่งรวมสัตว์ชนิดต่างๆที่ไม่เป็นผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลพิษทางขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางขยะนั้นมีผลเสียทั้งต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ โดยหากพูดถึงจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ผลกระทบหลักๆได้ดังนี้ 1. เกิดเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อม : ขยะที่ถูกทิ้งกองรวมไว้และไม่ได้ถูกกกำจัดเก็บ หรือกำจัดอย่างถูกต้อง จะทำให้บริเวณจุดที่ทิ้งนั้นเกิดความักหมมและส่งกลิ่นเน่าเสียไปทั่วบริเวณนั้น ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ให้แก่แมลงวัน รวมถึงยังเป็นที่หาอาหารของสัตว์จำพวกแมลง หนู แมลงสาบ ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ที่จะนำพาหะนำโรคมาสู่คน 2. เกิดมลพิษทางอากาศ : เนื่องจากการกำจัดขยะด้วยการเผาทำลายนั้นจะทำให้เกิดเป็นควัน และสร้างสารพิษทางอากาศขึ้นมา ส่งผลโดยตรงต่อสภาพอากาศในระยะสั้นจะเห็นได้จากอากาศภายในบริเวณที่เผาเสื่อมลง และในระยะยาวจะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุในการเกิดภาวะโลกร้อน 3. เกิดมลพิษต่อแม่น้ำลำคลอง และทะเล : อย่างที่ทราบกันดีว่าขยะที่ไม่ได้ถูกกำจัด และจัดเก็บอย่างถูกต้องส่วนมากจะมีปลายทางไปตกที่แม่น้ำลำคลอง และในทะเลทำให้น้ำในบริเวณเหล่านั้นเน่าเสีย นอกจากนั้นยังส่งผลร้ายต่อสัตว์น้ำทุกชนิดโดยตรง ขยะมูลฝอย คือ ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือ หรือของที่ถูกใช้งานจนหมดสภาพที่มาจากกระบวนการผลิต และอุปโภคถูกทิ้งลงไปในถังขยะ หรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งบางชนิดอาจเป็นของแข็งหรือกากของเสีย ทำให้เกิดเป็นผลพิษทางขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพ และเป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์นาๆชนิด รวมไปถึงเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคได้อีกด้วย สถานที่ในการเกิดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยจะนำไปสู่การเกิดมลพิษทางขยะซึ่งจะมีสถานที่ในการเกิดขยะพสกนี้อยู่ 4 พื้นที่ใหญ่ๆดังนี้ 1. ที่พักอาศัยต่างๆ เช่น บ้าน คอนโด 2. ที่ทำการค้าขายของ เช่น ตลาดนัด ร้านค้าข้างทาง ห้างสรรพสินค้า 3. พื้นที่ชุมชนจำพวกสถานที่ราชการ โรงพยาบาล ศาสนสถาน และโรงเรียน 4. พื้นที่ก่อสร้าง และตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประเภทของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้ - ขยะมูลฝอยจำพวกเผาไหม้ได้ : กระดาษ, เศษไม้, ผ้า, สิ่งทอและอื่นๆ - ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ : โลหะ แก้ว เหล็ก กระเบื้อง และอื่นๆ - ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นพิษ : กระดาษ, ใบไม้, เศษอาหารและอื่นๆ - ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ : ของเน่าเสียจากโรงงาน, สารเคมี, สำลีและผ้าพันแผลจากโรงพยาบาลเป็นต้น ชนิดของขยะมูลฝอย แน่นอนการแบ่งแยกประเภทของขยะมูลฝอยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ตัวแบ่งว่าประเภทไหนเป็นอะไรบ้าง แต่นอกเหนือจากนั้นเรายังต้องมาดูว่าชนิดของแต่ละขยะมูลฝอยจะเป็นอย่างไรเพื่อนำไปสู่การดูแล กำจัดได้อย่างถูกต้อง 1. ขยะมูลฝอยแบบเปียก : เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษพืชผัก และอินทรีย์วัตุถุที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นในตัวมันสูง ทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นได้ไวกว่าชนิดอื่นๆ 2. ขยะมูลฝอยแบบแห้ง : แก้ว เศษกระดาษ ผ้า โลหะ เหล็ก ไม้ พลาสติกและอื่นๆ ซึ่งในชนิดขยะมูลฝอยแบบแห้งจะเป็นส่วนที่ถูกทิ้งสูงที่สุด จะมีทั้งแบบสามารถเผาไหม้ได้และเผาไหม้ไม่ได้ รีไซเคิลได้และรีไซเคิลไม่ได้ ทำให้เป็นขยะจำพวกที่ต้องคัดกรองก่อนที่จะนำไปจัดเก็บหรือกำจัดทิ้ง 3. ขยะมูลฝอยชนิดอันตราย : สารเคมี แบตเตอรี่ หลอดไฟ และชนิดอื่นๆที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และอาจเกิดระเบิดได้ง่าย ทำให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดการ หรือกำจัดขยะเหล่านี้ทิ้ง บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คืออะไร บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ บรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาทดแทนการใช้งานบรรจุภัณฑ์แบบเก่าจำพวกกล่องพลาสติก กล่องโฟม ถุงก๊อบแก๊ป และบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจะถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ ส่วนมากจะนิยมจะใช้เป็นกระดาษจากไม้แต่ละชนิดนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกมานั้นมีคุณสมบัติย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ทั้งยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้ 100% บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จะช่วยลดปัญหามลพิษทางขยะได้อย่างไร บรรจุภัณฑ์แบบเก่าจำพวกกล่องโฟม ถุงพลาสติกนั้นจะไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทั้งยังใช้เวลาในการกำจัดนานมากว่า 400 ปี รวมไปถึงตัวบรรจุภัณฑ์ยังเต็มไปด้วยสารเคมี และสิ่งเจือปน ทำให้เมื่อถูกทิ้งหลังใช้งานเสร็จแล้วนั้นทำให้เกิเป็นมลพิษทางขยะได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถย่อยสลายได้อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นตอบโจทย์การแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อใช้งานบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเสร็จแล้วนำไปทิ้งจะไม่ทำให้เกิดการเน่าเสีย และสารเคมีที่เจอปนจากตัวบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้วบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเหล่านี้ก็ยังย่อยสลายไปได้เองไม่เกิดโทษต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และสัตว์ชนิดต่างๆ วิธีแก้ปัญหาขยะ ด้วยวิธีการอื่น แน่นอนว่าการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนับเป็นตัวลดปัญหาขยะได้ระดับหนึ่ง แต่ตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกก็มีข้อจำกัดตรงที่เราไม่สามารถใช้สินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งของต่างๆมาจากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีอีกวิธีการหนึ่งที่กำลังนิยมใช้ในปัจจุบัน จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะเหล่านี้ลงได้ เรียกว่าวิธี 7R โดยหลักการ 7R เป็นหลักการที่จะช่วยให้ปัญหาขยะล้นโลกลดลง สามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองผ่านวิธีการต่างๆ 7 ข้อด้วยกัน ทั้งนี้หลักการ 7R ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะช่วยลดขยะได้ทันตาหากเราทุกคนนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากพวกเราทุกคนตามเงื่อนไขทั้งเจ็ดข้อของ 7R ได้ รับรองได้เลยว่าปัญหาขยะจะลดลงและหมดไปอย่างแน่นอน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. Reduce (ลดการใช้งาน) 2. Reuse (ใช้ซ้ำ) 3. Recycle (การนำกลับมาใช้งานใหม่) 4. Replace (แทนที่) 5. Refill (เติมได้) 6. Repair (ซ่อมแซม) 7. Return (ส่งคืน) 7 ข้อที่ได้กล่าวมาผมได้ทำการเขียนบทความบอกรายละเอียดแต่ละข้อไว้ให้เข้าใจง่ายๆแล้ว สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการแก้ไขปัญหาขยะลดโลกด้วย 7R ได้ที่ https://thaifoodpackaging.com/blog/waste-can-be-reduced-with-7r/
  รายละเอียดผู้ขาย
  W
  wm 5398
  เป็นสมาชิก ENNXO เมื่อกรกฎาคม 2021
  ดูโปรไฟล์
  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ฿1
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  ฿1
   วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  ฿1
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ฿1
   เกสรผึ้ง คืออะไร
  เกสรผึ้ง คืออะไร
  ฿1
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  ฿1
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  ฿1
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ฿1
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  ฿1
  ปัญหาคาใจ “น้ำผึ้งตกผลึก” เป็นของแท้หรือของปลอม
  ปัญหาคาใจ “น้ำผึ้งตกผลึก” เป็นของแท้หรือของปลอม
  ฿1
  สังคมของผึ้งและหน้าที่ของผึ้งงาน (The Worker)
  สังคมของผึ้งและหน้าที่ของผึ้งงาน (The Worker)
  ฿1
   รู้จักชนิดของผึ้ง และประชากรของผึ้ง
  รู้จักชนิดของผึ้ง และประชากรของผึ้ง
  ฿1
  ประกาศใกล้เคียง
  เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ
  เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ
  ฿1
  ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น สามารถลดลงได้ด้วย 7R
  ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น สามารถลดลงได้ด้วย 7R
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกช่วยยกระดับกิจการร้านอาหาร
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกช่วยยกระดับกิจการร้านอาหาร
  ฿1
  ธุรกิจ Food Truck กับบรรจุภัณฑ์อาหารกระดาษ
  ธุรกิจ Food Truck กับบรรจุภัณฑ์อาหารกระดาษ
  ฿1
  อาหารฟาสต์ฟู้ดก็เข้ากันกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  อาหารฟาสต์ฟู้ดก็เข้ากันกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีรูปแบบใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้าง
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีรูปแบบใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้าง
  ฿1
  ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
  ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
  ฿1
  อาหารประเภทเส้น กับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  อาหารประเภทเส้น กับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  ฿1
  รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหาร
  รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหาร
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
  บรรจุภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
  ฿1

  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Store
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดตามเราได้ทาง

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com

  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM